دوره شتاب‌دهی تولید محتوای متنی

ویژگی‌های منحصر به فرد دوره

منتور و پشتیبان آموزشی
تمرین‌های عملی و پروژه محور
نقشه راه و منابع یادگیری
فعالیت‌های تیمی و گروهی

تو این دوره چی یاد می‌گیریم؟

نظرات مهارت‌آموزها

با کلیک روی این بخش، می‌تونی اکانت لینکدین منتور دوره رو ببینی:

b40fd7f0-db5c-4dfb-86bf-b3103ff5cb0a

655cbcce8114b28836b1bd78

ثبت نام با تخفیفچقدر لازمه برای یادگیری سرمایه‌گذاری کنم؟ <p>چقدر لازمه برای یادگیری سرمایه‌گذاری کنم؟ </p>{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"19.045\" height=\"23.825\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><g opacity=\"0.847\"><path d=\"M642.619,241.058a6.049,6.049,0,1,0-6.049-6.049A6.056,6.056,0,0,0,642.619,241.058Zm0-10.74a4.691,4.691,0,1,1-4.691,4.691A4.7,4.7,0,0,1,642.619,230.318Z\" transform=\"translate(-633.097 -228.96)\" fill=\"currentColor\"/><path d=\"M643.626,261.574H633.213a4.321,4.321,0,0,0-4.316,4.316v.431a4.321,4.321,0,0,0,4.316,4.316h10.413a4.321,4.321,0,0,0,4.316-4.316v-.431A4.321,4.321,0,0,0,643.626,261.574Zm2.958,4.747a2.962,2.962,0,0,1-2.958,2.958H633.213a2.962,2.962,0,0,1-2.958-2.958v-.431a2.962,2.962,0,0,1,2.958-2.958h10.413a2.962,2.962,0,0,1,2.958,2.958Z\" transform=\"translate(-628.897 -246.811)\" fill=\"currentColor\"/></g></svg>","type":"text","title":"نام و نام خانوادگی","use_for":"name","required":true,"icon_link":"packages/icons/107.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"23.295\" height=\"18.534\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><g data-name=\"Group 346\" fill=\"currentColor\"><path data-name=\"Path 27\" d=\"M23.048 5.205a4.955 4.955 0 00-2.337-3.793 12.123 12.123 0 00-4.87-1.175l-.325-.032a38.149 38.149 0 00-9.861.257 12.029 12.029 0 00-2.227.525 4.764 4.764 0 00-2.14 1.411A6.094 6.094 0 00.175 5.851a34.677 34.677 0 00-.166 4.044c.015.545.036 1.179.089 1.8a8.805 8.805 0 001.178 4.086 5.655 5.655 0 004.334 2.3 51.123 51.123 0 005.83.449h.125a39.963 39.963 0 005.836-.481 7.839 7.839 0 004.139-1.52c1.208-1.073 1.435-2.654 1.564-4.182a29.39 29.39 0 00-.056-7.142zm-1.163 7.043c-.112 1.334-.285 2.6-1.156 3.368a6.807 6.807 0 01-3.5 1.224 39.483 39.483 0 01-5.778.467 50.113 50.113 0 01-5.691-.441 4.338 4.338 0 01-3.453-1.756 7.691 7.691 0 01-.982-3.519 31.575 31.575 0 01-.086-1.735 33.63 33.63 0 01.162-3.9 5 5 0 01.837-2.781 3.592 3.592 0 011.608-1.036 10.9 10.9 0 012-.466 36.955 36.955 0 019.551-.249l.331.033a11.218 11.218 0 014.392 1.025 3.8 3.8 0 011.724 2.92 28.333 28.333 0 01.039 6.846z\"/><path data-name=\"Path 28\" d=\"M18.174 4.42l-6.265 4.94a.387.387 0 01-.521 0L5.123 4.42a.613.613 0 10-.759.962l6.265 4.94a1.6 1.6 0 002.04 0l6.265-4.94a.613.613 0 10-.759-.962z\"/></g></svg>","type":"email","title":"ایمیل","required":true,"icon_link":"packages/icons/107.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"20\" height=\"20.076\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><path data-name=\"Path 101\" d=\"M4.053 13.345a21.3 21.3 0 007.084 5.549 11.026 11.026 0 003.964 1.173c.1 0 .187.008.283.008a3.283 3.283 0 002.546-1.094.091.091 0 00.017-.021 10.72 10.72 0 01.8-.832c.2-.187.4-.383.587-.582a2.009 2.009 0 00-.008-2.991l-2.5-2.5a2.024 2.024 0 00-1.464-.674 2.092 2.092 0 00-1.481.67l-1.489 1.489a7.47 7.47 0 00-.412-.216 5.144 5.144 0 01-.458-.25 15.761 15.761 0 01-3.763-3.427 9.076 9.076 0 01-1.271-2.03c.391-.354.757-.724 1.111-1.086.125-.129.254-.258.383-.387a2.133 2.133 0 00.691-1.5 2.116 2.116 0 00-.691-1.5l-1.24-1.24a34.268 34.268 0 01-.424-.433c-.277-.277-.564-.571-.847-.83A2.074 2.074 0 004.007 0a2.135 2.135 0 00-1.481.645L.97 2.2a3.2 3.2 0 00-.953 2.047 7.7 7.7 0 00.578 3.328 19.361 19.361 0 003.458 5.77zm-3.02-9.01a2.2 2.2 0 01.661-1.415l1.547-1.547a1.12 1.12 0 01.765-.354 1.063 1.063 0 01.749.362c.279.258.541.528.824.815.141.146.287.291.433.441l1.24 1.24a1.13 1.13 0 01.391.778 1.13 1.13 0 01-.391.778l-.387.391c-.387.391-.749.761-1.148 1.115l-.021.021a.813.813 0 00-.208.924c0 .012.008.021.012.033a9.79 9.79 0 001.46 2.375 16.635 16.635 0 004.01 3.652 5.954 5.954 0 00.549.3 5.144 5.144 0 01.458.25l.046.025a.87.87 0 00.4.1.882.882 0 00.62-.283l1.556-1.556a1.1 1.1 0 01.761-.37 1.045 1.045 0 01.736.37l2.508 2.5a1 1 0 01-.012 1.568c-.175.187-.358.366-.553.553a11.98 11.98 0 00-.869.9 2.284 2.284 0 01-1.785.757c-.071 0-.146 0-.216-.008a10.017 10.017 0 01-3.581-1.062A20.233 20.233 0 014.843 12.7a18.532 18.532 0 01-3.286-5.47 6.709 6.709 0 01-.525-2.895z\" fill=\"currentColor\" opacity=\"1\"/></svg>","type":"tel","title":"شماره تماس","required":true,"icon_link":"packages/icons/107.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"23.295\" height=\"18.534\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><g data-name=\"Group 346\" fill=\"currentColor\"><path data-name=\"Path 27\" d=\"M23.048 5.205a4.955 4.955 0 00-2.337-3.793 12.123 12.123 0 00-4.87-1.175l-.325-.032a38.149 38.149 0 00-9.861.257 12.029 12.029 0 00-2.227.525 4.764 4.764 0 00-2.14 1.411A6.094 6.094 0 00.175 5.851a34.677 34.677 0 00-.166 4.044c.015.545.036 1.179.089 1.8a8.805 8.805 0 001.178 4.086 5.655 5.655 0 004.334 2.3 51.123 51.123 0 005.83.449h.125a39.963 39.963 0 005.836-.481 7.839 7.839 0 004.139-1.52c1.208-1.073 1.435-2.654 1.564-4.182a29.39 29.39 0 00-.056-7.142zm-1.163 7.043c-.112 1.334-.285 2.6-1.156 3.368a6.807 6.807 0 01-3.5 1.224 39.483 39.483 0 01-5.778.467 50.113 50.113 0 01-5.691-.441 4.338 4.338 0 01-3.453-1.756 7.691 7.691 0 01-.982-3.519 31.575 31.575 0 01-.086-1.735 33.63 33.63 0 01.162-3.9 5 5 0 01.837-2.781 3.592 3.592 0 011.608-1.036 10.9 10.9 0 012-.466 36.955 36.955 0 019.551-.249l.331.033a11.218 11.218 0 014.392 1.025 3.8 3.8 0 011.724 2.92 28.333 28.333 0 01.039 6.846z\"/><path data-name=\"Path 28\" d=\"M18.174 4.42l-6.265 4.94a.387.387 0 01-.521 0L5.123 4.42a.613.613 0 10-.759.962l6.265 4.94a1.6 1.6 0 002.04 0l6.265-4.94a.613.613 0 10-.759-.962z\"/></g></svg>","type":"long_text","title":"توضیحات ","required":false,"icon_link":"packages/icons/99.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"49.093\" height=\"50.965\" viewBox=\"0 0 49.093 50.965\"> <path id=\"shop-v2\" class=\"section-icon2\" d=\"M1132.12,506.1a5.907,5.907,0,0,0-4.671-2.269h-5.738v-1.093a12.911,12.911,0,0,0-4.045-9.364,12.744,12.744,0,0,0-9.606-3.472,13.11,13.11,0,0,0-12.068,13.281v.648h-5.738a5.94,5.94,0,0,0-5.783,7.305l4.287,22.215.053.2A10.763,10.763,0,0,0,1099,540.841h19.869a10.751,10.751,0,0,0,10.212-7.36l4.145-22.309A5.91,5.91,0,0,0,1132.12,506.1Zm-33.128-2.917a10.107,10.107,0,0,1,9.248-10.286,9.861,9.861,0,0,1,10.471,9.841v1.093h-19.719Zm31.3,7.364-4.089,22.081a7.754,7.754,0,0,1-7.334,5.214H1099a7.763,7.763,0,0,1-7.317-5.166l-4.285-22.188a2.945,2.945,0,0,1,2.856-3.657h5.738v2.191a1.5,1.5,0,0,0,3,0V506.83h19.719v2.191a1.5,1.5,0,0,0,3,0V506.83h5.738a2.925,2.925,0,0,1,2.313,1.123A2.978,2.978,0,0,1,1130.292,510.546Z\" transform=\"translate(-1084.302 -489.876)\"></path></svg>","link":"#","type":"buyProductCardButton","title":"مشاهده و ثبت نام","icon_link":"packages/icons/87.svg"}{"icon":"","link":"#","type":"productPopupButton","title":"ثبت نام","icon_link":""}{"icon":"","link":"#","type":"nextButtonPage","title":"صفحه بعدی","icon_link":""}{"icon":"","link":"#","type":"prevButtonPage","title":"صفحه قبلی","icon_link":""}{"title":"پرداخت موفق بود. به قبیله لینیفای خوش اومدی :)","buttons":[],"typeModal":"text-trackId","description":"حداکثر تا 48 ساعت آینده، پشتیبانی لینیفای باهات ارتباط می‌گیره و دسترسی‌های لازم رو بهت می‌ده."}{"title":"پرداخت ناموفق بود!","buttons":[],"description":"پرداخت شما ناموفق بود، در صورت کسر مبلغ از حساب شما و عدم بازگشت تا ۷۲ ساعت، با پشتیبانی فروشگاه تماس بگیرید."}

مشاهده و ثبت نام

ثبت نام

صفحه بعدی

صفحه قبلی

rtl

{"margins":{"margin-imagine":"desktop"}}

false

ثبت نام با تخفیف

b40fd7f0-db5c-4dfb-86bf-b3103ff5cb0a

655cc0658114b28836b1bdc4

ثبت نام به صورت قسطیچقدر لازمه برای یادگیری سرمایه‌گذاری کنم؟ <p>چقدر لازمه برای یادگیری سرمایه‌گذاری کنم؟ </p>{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"19.045\" height=\"23.825\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><g opacity=\"0.847\"><path d=\"M642.619,241.058a6.049,6.049,0,1,0-6.049-6.049A6.056,6.056,0,0,0,642.619,241.058Zm0-10.74a4.691,4.691,0,1,1-4.691,4.691A4.7,4.7,0,0,1,642.619,230.318Z\" transform=\"translate(-633.097 -228.96)\" fill=\"currentColor\"/><path d=\"M643.626,261.574H633.213a4.321,4.321,0,0,0-4.316,4.316v.431a4.321,4.321,0,0,0,4.316,4.316h10.413a4.321,4.321,0,0,0,4.316-4.316v-.431A4.321,4.321,0,0,0,643.626,261.574Zm2.958,4.747a2.962,2.962,0,0,1-2.958,2.958H633.213a2.962,2.962,0,0,1-2.958-2.958v-.431a2.962,2.962,0,0,1,2.958-2.958h10.413a2.962,2.962,0,0,1,2.958,2.958Z\" transform=\"translate(-628.897 -246.811)\" fill=\"currentColor\"/></g></svg>","type":"text","title":"نام و نام خانوادگی","use_for":"name","required":true,"icon_link":"packages/icons/107.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"23.295\" height=\"18.534\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><g data-name=\"Group 346\" fill=\"currentColor\"><path data-name=\"Path 27\" d=\"M23.048 5.205a4.955 4.955 0 00-2.337-3.793 12.123 12.123 0 00-4.87-1.175l-.325-.032a38.149 38.149 0 00-9.861.257 12.029 12.029 0 00-2.227.525 4.764 4.764 0 00-2.14 1.411A6.094 6.094 0 00.175 5.851a34.677 34.677 0 00-.166 4.044c.015.545.036 1.179.089 1.8a8.805 8.805 0 001.178 4.086 5.655 5.655 0 004.334 2.3 51.123 51.123 0 005.83.449h.125a39.963 39.963 0 005.836-.481 7.839 7.839 0 004.139-1.52c1.208-1.073 1.435-2.654 1.564-4.182a29.39 29.39 0 00-.056-7.142zm-1.163 7.043c-.112 1.334-.285 2.6-1.156 3.368a6.807 6.807 0 01-3.5 1.224 39.483 39.483 0 01-5.778.467 50.113 50.113 0 01-5.691-.441 4.338 4.338 0 01-3.453-1.756 7.691 7.691 0 01-.982-3.519 31.575 31.575 0 01-.086-1.735 33.63 33.63 0 01.162-3.9 5 5 0 01.837-2.781 3.592 3.592 0 011.608-1.036 10.9 10.9 0 012-.466 36.955 36.955 0 019.551-.249l.331.033a11.218 11.218 0 014.392 1.025 3.8 3.8 0 011.724 2.92 28.333 28.333 0 01.039 6.846z\"/><path data-name=\"Path 28\" d=\"M18.174 4.42l-6.265 4.94a.387.387 0 01-.521 0L5.123 4.42a.613.613 0 10-.759.962l6.265 4.94a1.6 1.6 0 002.04 0l6.265-4.94a.613.613 0 10-.759-.962z\"/></g></svg>","type":"email","title":"ایمیل","required":true,"icon_link":"packages/icons/107.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"20\" height=\"20.076\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><path data-name=\"Path 101\" d=\"M4.053 13.345a21.3 21.3 0 007.084 5.549 11.026 11.026 0 003.964 1.173c.1 0 .187.008.283.008a3.283 3.283 0 002.546-1.094.091.091 0 00.017-.021 10.72 10.72 0 01.8-.832c.2-.187.4-.383.587-.582a2.009 2.009 0 00-.008-2.991l-2.5-2.5a2.024 2.024 0 00-1.464-.674 2.092 2.092 0 00-1.481.67l-1.489 1.489a7.47 7.47 0 00-.412-.216 5.144 5.144 0 01-.458-.25 15.761 15.761 0 01-3.763-3.427 9.076 9.076 0 01-1.271-2.03c.391-.354.757-.724 1.111-1.086.125-.129.254-.258.383-.387a2.133 2.133 0 00.691-1.5 2.116 2.116 0 00-.691-1.5l-1.24-1.24a34.268 34.268 0 01-.424-.433c-.277-.277-.564-.571-.847-.83A2.074 2.074 0 004.007 0a2.135 2.135 0 00-1.481.645L.97 2.2a3.2 3.2 0 00-.953 2.047 7.7 7.7 0 00.578 3.328 19.361 19.361 0 003.458 5.77zm-3.02-9.01a2.2 2.2 0 01.661-1.415l1.547-1.547a1.12 1.12 0 01.765-.354 1.063 1.063 0 01.749.362c.279.258.541.528.824.815.141.146.287.291.433.441l1.24 1.24a1.13 1.13 0 01.391.778 1.13 1.13 0 01-.391.778l-.387.391c-.387.391-.749.761-1.148 1.115l-.021.021a.813.813 0 00-.208.924c0 .012.008.021.012.033a9.79 9.79 0 001.46 2.375 16.635 16.635 0 004.01 3.652 5.954 5.954 0 00.549.3 5.144 5.144 0 01.458.25l.046.025a.87.87 0 00.4.1.882.882 0 00.62-.283l1.556-1.556a1.1 1.1 0 01.761-.37 1.045 1.045 0 01.736.37l2.508 2.5a1 1 0 01-.012 1.568c-.175.187-.358.366-.553.553a11.98 11.98 0 00-.869.9 2.284 2.284 0 01-1.785.757c-.071 0-.146 0-.216-.008a10.017 10.017 0 01-3.581-1.062A20.233 20.233 0 014.843 12.7a18.532 18.532 0 01-3.286-5.47 6.709 6.709 0 01-.525-2.895z\" fill=\"currentColor\" opacity=\"1\"/></svg>","type":"tel","title":"شماره تماس","required":true,"icon_link":"packages/icons/107.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"23.295\" height=\"18.534\" viewBox=\"0 0 19.045 23.825\"><g data-name=\"Group 346\" fill=\"currentColor\"><path data-name=\"Path 27\" d=\"M23.048 5.205a4.955 4.955 0 00-2.337-3.793 12.123 12.123 0 00-4.87-1.175l-.325-.032a38.149 38.149 0 00-9.861.257 12.029 12.029 0 00-2.227.525 4.764 4.764 0 00-2.14 1.411A6.094 6.094 0 00.175 5.851a34.677 34.677 0 00-.166 4.044c.015.545.036 1.179.089 1.8a8.805 8.805 0 001.178 4.086 5.655 5.655 0 004.334 2.3 51.123 51.123 0 005.83.449h.125a39.963 39.963 0 005.836-.481 7.839 7.839 0 004.139-1.52c1.208-1.073 1.435-2.654 1.564-4.182a29.39 29.39 0 00-.056-7.142zm-1.163 7.043c-.112 1.334-.285 2.6-1.156 3.368a6.807 6.807 0 01-3.5 1.224 39.483 39.483 0 01-5.778.467 50.113 50.113 0 01-5.691-.441 4.338 4.338 0 01-3.453-1.756 7.691 7.691 0 01-.982-3.519 31.575 31.575 0 01-.086-1.735 33.63 33.63 0 01.162-3.9 5 5 0 01.837-2.781 3.592 3.592 0 011.608-1.036 10.9 10.9 0 012-.466 36.955 36.955 0 019.551-.249l.331.033a11.218 11.218 0 014.392 1.025 3.8 3.8 0 011.724 2.92 28.333 28.333 0 01.039 6.846z\"/><path data-name=\"Path 28\" d=\"M18.174 4.42l-6.265 4.94a.387.387 0 01-.521 0L5.123 4.42a.613.613 0 10-.759.962l6.265 4.94a1.6 1.6 0 002.04 0l6.265-4.94a.613.613 0 10-.759-.962z\"/></g></svg>","type":"long_text","title":"توضیحات ","required":false,"icon_link":"packages/icons/99.svg"}{"icon":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"49.093\" height=\"50.965\" viewBox=\"0 0 49.093 50.965\"> <path id=\"shop-v2\" class=\"section-icon2\" d=\"M1132.12,506.1a5.907,5.907,0,0,0-4.671-2.269h-5.738v-1.093a12.911,12.911,0,0,0-4.045-9.364,12.744,12.744,0,0,0-9.606-3.472,13.11,13.11,0,0,0-12.068,13.281v.648h-5.738a5.94,5.94,0,0,0-5.783,7.305l4.287,22.215.053.2A10.763,10.763,0,0,0,1099,540.841h19.869a10.751,10.751,0,0,0,10.212-7.36l4.145-22.309A5.91,5.91,0,0,0,1132.12,506.1Zm-33.128-2.917a10.107,10.107,0,0,1,9.248-10.286,9.861,9.861,0,0,1,10.471,9.841v1.093h-19.719Zm31.3,7.364-4.089,22.081a7.754,7.754,0,0,1-7.334,5.214H1099a7.763,7.763,0,0,1-7.317-5.166l-4.285-22.188a2.945,2.945,0,0,1,2.856-3.657h5.738v2.191a1.5,1.5,0,0,0,3,0V506.83h19.719v2.191a1.5,1.5,0,0,0,3,0V506.83h5.738a2.925,2.925,0,0,1,2.313,1.123A2.978,2.978,0,0,1,1130.292,510.546Z\" transform=\"translate(-1084.302 -489.876)\"></path></svg>","link":"#","type":"buyProductCardButton","title":"مشاهده و ثبت نام","icon_link":"packages/icons/87.svg"}{"icon":"","link":"#","type":"productPopupButton","title":"ثبت نام","icon_link":""}{"icon":"","link":"#","type":"nextButtonPage","title":"صفحه بعدی","icon_link":""}{"icon":"","link":"#","type":"prevButtonPage","title":"صفحه قبلی","icon_link":""}{"title":"پرداخت موفق بود. به قبیله لینیفای خوش اومدی :)","buttons":[],"typeModal":"text-trackId","description":"حداکثر تا 48 ساعت آینده، پشتیبانی لینیفای باهات ارتباط می‌گیره و دسترسی‌های لازم رو بهت می‌ده."}{"title":"پرداخت ناموفق بود!","buttons":[],"description":"پرداخت شما ناموفق بود، در صورت کسر مبلغ از حساب شما و عدم بازگشت تا ۷۲ ساعت، با پشتیبانی فروشگاه تماس بگیرید."}

مشاهده و ثبت نام

ثبت نام

صفحه بعدی

صفحه قبلی

rtl

{"margins":{"margin-imagine":"desktop"}}

false

ثبت نام به صورت قسطی

کنارتون هستیم.

ثبت‌نام سازمانی یا گروهی با تخفیف ویژه!

ثبت‌نام سازمانی یا گروهی با تخفیف ویژه!

سوالات متداول